Tuyển chọn tác phẩm lưu Thư viện Việt Nam Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Biên tập viên 6372 01 Tháng 8 2012, 22:39 12 Tháng 10 2018, 07:35 
Chức Nữ 414 07 Tháng 4 2014, 10:35 21 Tháng 10 2018, 19:58 
Nguyễn Văn Thái 1071 19 Tháng 11 2014, 22:37 21 Tháng 10 2018, 20:38 
Nguyễn Văn Báu 8 10 Tháng 4 2017, 08:48 10 Tháng 7 2017, 10:05