Tuyển chọn tác phẩm lưu Thư viện Việt Nam Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Biên tập viên 6364 01 Tháng 8 2012, 22:39 27 Tháng 5 2018, 20:00 
Chức Nữ 306 07 Tháng 4 2014, 10:35 22 Tháng 2 2018, 20:49 
Nguyễn Văn Thái 989 19 Tháng 11 2014, 22:37 27 Tháng 5 2018, 21:11 
Nguyễn Văn Báu 8 10 Tháng 4 2017, 08:48 10 Tháng 7 2017, 10:05