Điều hành Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Minh Tâm 645 31 Tháng 7 2012, 08:21 06 Tháng 8 2018, 06:05 
Bằng Lăng 299 02 Tháng 8 2012, 09:13 17 Tháng 8 2018, 21:13 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
honglinh64 2359 23 Tháng 9 2013, 10:54 18 Tháng 8 2018, 08:24 
Sơn Ca 3645 25 Tháng 6 2014, 22:50 07 Tháng 8 2018, 14:13