Là thành viên có 100 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 12 Tháng 6 2018, 15:50 
ThiNang 1251 04 Tháng 8 2012, 11:10 15 Tháng 8 2018, 21:38 
Đặng Duy Phiên 366 25 Tháng 6 2013, 14:18 07 Tháng 8 2018, 21:48 
LÊ TUẤN 4379 08 Tháng 8 2013, 21:59 16 Tháng 8 2018, 21:59 
phambachieu 493 12 Tháng 4 2014, 15:40 16 Tháng 8 2018, 11:50 
Lê Hải Châu 1627 10 Tháng 8 2015, 15:13 16 Tháng 8 2018, 16:14