Là thành viên có 100 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 12 Tháng 6 2018, 15:50 
ThiNang 1272 04 Tháng 8 2012, 11:10 18 Tháng 10 2018, 12:03 
Đặng Duy Phiên 377 25 Tháng 6 2013, 14:18 16 Tháng 10 2018, 21:34 
LÊ TUẤN 4404 08 Tháng 8 2013, 21:59 16 Tháng 10 2018, 09:10 
phambachieu 502 12 Tháng 4 2014, 15:40 09 Tháng 10 2018, 16:05 
Lê Hải Châu 1644 10 Tháng 8 2015, 15:13 20 Tháng 10 2018, 09:02