Đây là một nhóm đặc biệt, những nhóm đặc biệt như thế này được điều hành bởi chính người quản trị.

Hạng Người lãnh đạo nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Site Admin Admin 1734 31 Tháng 7 2012, 07:51 13 Tháng 3 2019, 13:04 
Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Biên tập viên 6275 01 Tháng 8 2012, 22:39 25 Tháng 3 2019, 09:18 
Mậu Thân 5703 11 Tháng 8 2012, 06:51 14 Tháng 3 2019, 23:02 
Sơn Ca 3700 25 Tháng 6 2014, 22:50 08 Tháng 3 2019, 22:54 
Phạm Hiệp 3165 31 Tháng 7 2012, 21:40 07 Tháng 3 2019, 15:36 
huydungpro 3128 31 Tháng 7 2012, 08:24 23 Tháng 3 2019, 09:57 
Phan Hoàng 2954 27 Tháng 8 2012, 07:46 25 Tháng 3 2019, 09:22 
honglinh64 2437 23 Tháng 9 2013, 10:54 24 Tháng 3 2019, 12:41 
Người lính 1251 31 Tháng 7 2012, 08:09 14 Tháng 3 2019, 08:27 
nguyen son phuong 1160 02 Tháng 8 2012, 13:57 20 Tháng 3 2019, 14:52 
Nguyễn Văn Thái 1101 19 Tháng 11 2014, 22:37 24 Tháng 3 2019, 22:45 
Hoài Thương 1041 11 Tháng 9 2013, 10:59 09 Tháng 12 2017, 06:37 
Cao Nghiêm 858 31 Tháng 7 2012, 08:15 11 Tháng 2 2018, 18:32 
Phạm Ngọc Vĩnh 858 28 Tháng 5 2014, 00:08 17 Tháng 8 2018, 19:08 
Phan Củ Chi 455 24 Tháng 5 2014, 17:34 13 Tháng 3 2019, 11:03 
Bằng Lăng 333 02 Tháng 8 2012, 09:13 25 Tháng 3 2019, 09:27 
Lữ khách 332 01 Tháng 8 2012, 17:16 07 Tháng 5 2018, 16:02 
Thúy Hằng 258 18 Tháng 3 2016, 12:10 08 Tháng 7 2018, 23:01 
Tường Vi 45 31 Tháng 7 2012, 08:14 11 Tháng 11 2012, 12:22 
SĨ ĐOAN 14 28 Tháng 6 2014, 09:19 11 Tháng 4 2017, 19:33