VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ (nđt - Thủ vĩ ngâm)
Đệ tử dù xa vẫn kính thầy
Băng đường lướt dặm để về đây
Đầu xanh đã khắc nhiều ân nặng
Dạ trẻ còn in lắm nghĩa dày
Luyện đức rèn tâm truyền lẽ phải
Ôn vần dạy chữ giảng điều hay
Hằng năm trở lại thăm trường cũ
Đệ tử dù xa vẫn kính thầy
Thi Nang