Người luôn sống trong hiện tại là người luôn sống trong hạnh phúc.
Vì đau khổ chỉ có trong quá khứ và tương lai.