Mỗi một con người đều có 3 hồn 7 vía.Phần hồn là phần thanh tịnh.Phần vía là phần ô nhiễm tập khí của nhiều kiếp.Do đó,nếu có thể giữ chánh niệm liên tục không gián đoạn trong 7 ngày sẽ vượt qua 7 vía này.Có thể đắc được đạo quả giải thoát.