Tâm càng bình thường thì càng yên.Tâm của Phật : bình thường tuyệt đối.Đa số chúng sinh luôn bất an vì luôn muốn hơn người,muốn phi thường.