TỰ HÀO…

Tự hào văn hiến ngàn năm
Xóa nghèo giảm đói tối tăm mịt mù
Tự hào cách mạng mùa thu
Thực dân đế quốc kẻ thù đánh tan.

Tự hào vượt mọi gian nan
Hai bàn tay trắng tạo ngàn chiến công.
Tự hào truyền thống cha ông
Dựng xây bảo vệ non sông vững bền.

Tự hào biển lặng trời êm
Người Nam kẻ Bắc dưới trên thuận hòa.
Tự hào văn hóa gần xa
Vũ đoàn tiếng hát lời ca dập dình…

Tự hào vẫn cứ đinh ninh
Niềm tin son sắt nghĩa tình không phai
Tự hào diệt nhũng trừ sai
Gữi gìn danh tiếng lâu dài mãi thơm

Tự hào ấm áo no cơm
Trả vay rành rọt chẳng ơn huệ gì.
Tự hào sơn hải chung thề
Đôi ta một mái cùng về với nhau…