Xuân về phú quí bình an đáo
Tết đến vinh hoa hạnh phúc lai.
6/9/2018