Là Tinh Hoa em, xin "dzo" Vế Xuất Khó để làm mai cho...
"Mía kẹo đường" bén duyên "Tương muối mắm"


Đến làng Tương nhìn chủ sạp muối sao gầy giống mắm

Lên phố Mía gặp cô hàng kẹo lại hỏi thăm đường


Tinh Hoa
!-2013