Ru con

Các điều hành viên: Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo, Lý Thu Thảo

Hình ảnh

Re:

Ru Phúc Lộc
*
Ầu ơ...i...!!!

Sương đêm ai thả mịt mù
Trỗi ngân cung bậc lời ru... đắng lòng!
Hương xuân phơi phới cõi hồng
Mong con chóng lớn vun trồng... nghĩa nhân...
!
*
Ầu ơi!
Đường đời lắm nẻo gian truân
Con ơi hãy giữ tình thân... đong đầy!
Con thời điểm tựa sum vầy
Mầm xanh nụ biếc dựng xây ...sơn hà.

Ầu ơi...!
Ngủ ngoan Phúc Lộc ngọc ngà
Niềm vui tột đỉnh âu là... Trời ban!!!
19/01/16
sd


R-PNV

Xuân hạnh phúc
( Thủ nhất thanh)

.,

Xuân sang hạnh phúc phủ đêm sầu
Xuân vỗ sông tình trải mộng thâu
Xuân trỗi mơ nồng vì nợ cuối
Xuân đong ước thắm bởi con đầu
Xuân thu rộn rã bồng long phụng
Xuân hạ ôn tồn bế ngọc châu
Xuân trọn tình chung vui gió mới
Xuân sang hạnh phúc phủ đêm sầu.
sd
ONLINE_USERS_TOTAL_GUESTS (Thông tin cập nhật mỗi 5 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 122 người, vào ngày 06 Tháng 3 2017, 10:06

Đang xem chuyên mục này: 10 khách