.BÁI GIẾNG THỔ PHỤ
                   1. Nguyên văn:
                                                沛汫土阜
        沛汫原來地禁詳
        相傳富壽脈高强
        艮東馬躍朝鐘畜
        乾北龍來入洞鄉
                   2.Phiên âm:
                                       BÁI GIẾNG THỔ PHỤ
                             Bái Giếng nguyên lai địa cấm tường
                             Tương truyền phú thọ mạch cao cường
                             Cấn đông mã dược triều chung súc
                             Càn bắc long lai nhập Động hương
                   3.Dịch nghĩa:
                                      KHU ĐẤT BÁI GIẾNG
                             Bái Giếng là khu đất cấm lại bằng phẳng lâu nay
                             Tương truyền sự giàu có sống lâu là từ mạch đất quý này
                             Phía đông có ngựa mừng qui về núi Chung Sơn
                             Phía bắc có rồng bay vào làng Động Bồng.
                   4. Dịch thơ:
                                      KHU ĐẤT BÁI GIẾNG
                             1. Bái Giếng bãi bằng cấm đã lâu
                             Tương truyền phú quý lại dài lâu
                             Ngựa đông mừng rỡ về Chung ngự
                             Rồng bắc vui tươi đến Động hầu.
                             2. Đất này bằng cấm đã lâu
                             Còn truyền trường thọ mạnh giàu thêm lên
                             Phía đông ngựa phục về đền
                             Rồng phương bắc lại ngày đêm đẹp làng
                                                          HỒ CHẤT
                                        Phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ