Trường Tương Tư (II)

Nhật sắc dĩ tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền
Nguyện tùy xuân phong ký Yên Nhiên
Ức quân điều điều cách thanh thiên
Tích nhựt hoành ba mục
Kim thành lưu lệ tuyền
Bất tín thiếp trường đoạn
Qui lai khán thủ minh kính tiền

Lý Bạch
Dịch Nghĩa

Sắc mặt trời sắp hết, hoa ngậm làn khói tỏa. Ánh trăng trông giống như lụa trắng, buồn rầu không ngủ. Đàn Triệu sắt mới ngưng vận trụ Phượng Hoàng, đàn Thục cầm lại toan gẩy dây uyên ương. Khúc đàn này có ý tưởng, nhưng không ai lưu truyền: mong rằng sẽ theo gió xuân, gửi đến núi Yên Nhiên. Thiếp nhớ chàng đang ở nơi xa xôi ngăn cách trời xanh.
Con mắt này khi xưa đưa ngang làn sóng, nay thành ra dòng suối tuôn rơi hàng lệ. Nếu chàng không tin thiếp thì xin hãy về mà ngắm trông trước gương sáng.
Như Mai Tập Dịch Thơ Hán Cổ!
Đây là bài thơ Trường Tương Tư của Lý Bạch thể thơ "Cổ Phong" không thuộc "Thất Ngôn Bát Cú", Như Mai tạm dịch qua thể thơ "Thất Ngộn Bát Cú" có lược bớt từ để phù hợp với dạng thơ, thế nào cũng có sai sót, xin được các bậc thức giả chỉ giáo thêm


TRƯỜNG TƯƠNG TƯ


MÃI MÃI NHỚ NHAU

(Lý Bạch)

Hoa ngậm khói sương, tắt nắng vàng
Trăng trong sắc lụa ngủ không an.
Phượng Hoàng ngưng gảy tan thanh nhạc
Loan phụng toan rung lỡ nhịp đàn.
Mắt gợn sóng buồn thương quặn thắt,
Ruột đau sầu quyện nhớ miên man
Gió Xuân gởi tới Yên Nhiên núi
Nhắn với tình lang...thiếp nhớ chàng..!

Như Mai dịch thơ

6-7-2011