TIỄN BẠN
Tg: Bến Sông


Chiều Thu tiễn bạn áo màn bay
Viễn cảnh đường đưa định tháng ngày
Trống dục se lòng khăn trắng phủ
Kèn ngân nẫu dạ mảnh tang dài
Nhòa đi ngấn lệ bờ mi chảy
Ướt đậm trời xanh mưa đổ quây
Chí hữu cùng đưa về biển vắng
Ngàn thu vĩnh biệt phút giây này


Vĩnh biệt Ngọc- Vĩnh!